Σωματεία - Σύλλογοι & ΜΚΟ 11
Zoogle.gr
Facebook Marketing
We provide complete Internet Marketing Services, Local Internet Marketing, Search Engine Marketing, Search Engine Optimization, Social Media Marketing, Internet Marketing Search Engine, Internet Marketing SEO Services, Lead Generation , Pay Per Click Management, Increase Sales and Conversion Optimization.
Hits in:50 Hits out:211 http://www.internetmarketing.bz/facebook_marketing.html Επεξεργασία
Ημ κατ: 13/04/2012
Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»/Naturefriends Greece, έχει νομική μορφή σωματείου, ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Naturefriends International/NFI (1895). Στους NFI συμμετέχουν 45 οργανώσεις απ΄ όλο τον κόσμο. Καταστατικό: Αρ. Μητρώου Ειρην. Αθηνών: 30425/2014. Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece ως όραμα για το μέλλον και ως στόχο του έχει: «Να προβάλλει και να διαδίδει τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και να συμβάλλει στην υλοποίηση των αρχών αυτών μέσα από την διάδοση και προβολή ενός άλλου τρόπου οργάνωσης των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, που να διασφαλίζει τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία.» (Καταστατικό αρ.2.1). Οι ΦτΦ/NFGR «Συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, Πολιτικά – Οικολογικά – Κοινωνικά και άλλα Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα και γενικά επιστημονικούς φορείς, ομάδες και κοινωφελείς Οργανισμούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.» (Καταστατικό αρ.4.11)
Hits in:37 Hits out:253 https://www.naturefriends.gr/ Επεξεργασία
Ημ κατ: 17/04/2023
Zoogle.gr

bulk sms